Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia.

Predávajúci: IDEA s.r.o, Pruské 310, 018 52 Pruské, IČO: 36780120
DIČ: 2022385893, Register: Okresný súd Trenčín, vložka číslo: 17848/R

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby prostredníctvom e-shopu predávajúceho

E-shop: webová stránka predávajúceho na doméne www.sladkysvet.sk

VOP: Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týmito VOP, ani žiadnou inou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kurzy modelovania

 • Ceny „Sladkých školení“ sa môžu meniť v závislosti od cien materiálu a iných režijných nákladov, od rôznych akcií …
 • Ceny za jednotlivé „Sladké školenia“ sú individuálne v závislosti od druhu školenia.
 • Termíny skupinových „Sladkých školení“ sú uvedené na stránke. Môžu sa meniť
 • Termíny individuálnych „Sladkých školení“ – dohodou.

Prihláška na sladké školenie

 • Prihláška na „Sladké školenie“ je platná až po pripísaní sumy za školenie na účet. Všetky potrebné informácie ku platbe Vám budú zaslané spolu so zálohovou faktúrou.
 • Úhrady za „Sladké školenie“ : je potrebné uskutočniť minimálne 2 týždne pred školením
 • v prípade, že nemôžete školenie absolvovať, môžete za seba nájsť náhradu.
 • Stornovať rezerváciu je možné minimálne 2 týždne pred uskutočnením školenia – vrátenie celej sumy za školenie
 • v prípade neskoršieho stornovania „Sladkého školenia“ do 2 týždňov pred uskutočnením školenia záloha prepadá v prospech usporiadateľa

Storno poplatky za Sladké školenie

 • Storno poplatok za zrušenie „Sladkého školenia“ zo strany účastníka 50% z ceny za „Sladké školenie“ v prípade storno rezervácie viac 14 dní pred termínom školenia.
 • Storno poplatok za zrušenie „Sladkého školenia“ zo strany účastníka 100% z ceny za „Sladké školenie“ v prípade storno rezervácie menej ako 14 dní pred termínom školenia.
 • Zrušenie Sladkého školenia zo strany usporiadateľa.

Vyhradzujeme si právo „Sladké školenie“ zrušiť v prípade :

 • že zo strany školiteľky nie je možné uskutočniť „Sladké školenie : napr. v prípade choroby, pracovných záležitostí ..
 • nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov na školení , počet účastníkov je vždy určený pri konkrétnom druhu „Sladkého školenia“
 • v prípade zrušenia školenia zo strany usporiadateľa :
 • môžeme Vám navrhnúť náhradný termín
 • prípadne Vám budú finančné prostriedky vrátené

Vyhradzujeme si právo na zmeny dĺžky školenia a priebeh školenia

 • v niektorých prípadoch sa môže „Sladké školenie“ natiahnuť.

2. Kúpna zmluva.

2.1 Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim cez e-shop predávajúceho. Pre platnosť kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť svoje meno, adresu, mailovú adresu a telefónne číslo. Narábanie s týmito údajmi predávajúcim je upravené v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

2.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

2.3 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave objednávky prostredníctvom e-mailu, vo výnimočných prípadoch telefonicky, prípadne formou SMS.

2.4 Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar v dohodnutom množstve a akosti, tak ako bol prezentovaný na e-shope ( video kurzy ) predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu. Kupujúci sa stáva vlastníkom až po úplnom zaplatení dojednanej kúpnej ceny, do zaplatenia dojednanej kúpnej ceny si vlastnícke právo vyhradzuje predávajúci.

2.5 Predajca aj kupujúci sú oprávnený kedykoľvek zrušiť kúpnu zmluvu, a to bez udania dôvodu.

2.6 V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spôsob zaslania tovaru je popísaný v odseku „Záverečné ustanovenia“.

3. Tovar, ceny a dodanie.

3.1 Všetky ceny v e-shope sú konečné. Nie sme platci DPH To sa netýka prípadných príplatkov napr. za dopravu a spôsob platby. Tie sú uvádzané v nákupnom košíku e-shopu, ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho a kupujúci je o výške všetkých príplatkov informovaný pred uzavretím objednávky.

3.2 Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu kedy sú zobrazované v e-shope.

3.3 Spôsob a adresu dodania tovaru určuje kupujúci pri vytváraní objednávky. 

3.4 Pokiaľ je doručovacia adresa kupujúceho v nedostupnej oblasti, tak sa kupujúci zaväzuje k riešeniu vhodného stretnutia s doručovateľom odosielateľa za účelom odovzdania tovaru.

3.5 Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a následne aj predávajúcemu. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

3.6 Dekorácie na zákazku sú určené na osobný odber. Neposielame poštou – kuriérom.  Odosielame len na vlastnú zodpovednosť. Na tento tovar sa nevzťahuje záruka, vzhľadom ku tomu, že tento tovar je príliš krehký a hrozí zlomenie, deformovanie počas prevozu kuriérom, či poštou.

3.7 Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

 

4. Záverečné ustanovenia.

4.1 V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní pošlite odstúpenie a tovar na adresu: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské. Tovar by mal kupujúci vrátiť s kompletnou dokumentáciu, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno, tak aj v originálnom obale. Darčekový box sa nepovažuje za obal, ale za tovar. Tovar, ktorý je poškodený, nie je možné vrátiť.

4.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ideabox.sk, prípadne prostredníctvom poštovej adresy: IDEA s.r.o., Pruské 310, 018 52 Pruské. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú , prípadne poštovú adresu kupujúceho.

4.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom v Trenčíne, Hurbanova 59.

4.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

4.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.