Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

1. V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov
poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom
spoločnosti IDEA s.r.o. (Pruské 310, 018 52).
2. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je
spoločnosť IDEA s.r.o. zapísaný v obchodnom registri, ktorému bolo pridelené číslo DIČ 2022385893 ............................................................................(ďalej: Prevádzkovateľ).
3. V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných
postupov a odporúčaní, v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov,
predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pochybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES.
4. Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb, a
predovšetkým garantuje, že osobné údaje:
a. sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v
rozpore s týmito účelmi;
b. sa spracúvajú v súlade s legislatívou;
c. sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané;
d. sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po
dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.
5. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v
prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na
spracúvanie osobných údajov.
6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla
len za účelom:
a. poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom
kontaktného formulára,
b. prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií,
c. realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
GDPR,
d. na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú
adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom
postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas
so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných
informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe
alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa,
e. realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych
prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo
monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.
7. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona, a
aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT,
marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii
objednanej služby.
8. Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať
automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.
9. Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto
osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo
na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie,
alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ
požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov
neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.
10. Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá
vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu
pred jeho vzatím späť.
11. Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať
Prevádzkovateľa na adrese .......................................................................z emailovej adresy
alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.
12. Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
13. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní
nasledujúcim spôsobom:
a. ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
b. hromadením súborov cookie.
14. Počas prvej návštevy stránky .................................................bude používateľ informovaný o
použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na
tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, to znamená, že súhlasí
s použitím súborov cookie.
15. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom
sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej
stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase
zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.
16. V rámci Webového sídla sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
a. dočasné - ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z
webovej stránky, na ktorej boli umiestnené,
b. trvalé - ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, až ich užívateľ odstráni
alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.
17. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
a. konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných
kanálov,
b. tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú
analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
c. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich
vhodné usmernenie,
d. marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich
vhodné usmernenie,
e. analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka
pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
f. nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré
používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.
18. Prevádzkovateľ webovej stránky a online rezervačného systému môže používať niektoré
súbory len za účelom:
a. zlepšiť a podporiť rezervačný postup,
b. cms::privacy.analytic_improvement
19. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú
nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky
môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými odporúčame sa zoznámiť.
20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v
dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany
osobných údajov, a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ
používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.